นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้อำนวยการกองในสังกัด
นายทวีสรรค์ สืบภา
ผอ.กองแผนและวิชาการ
นายวีรวัฒน์ อังควณิช
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
นายสุเมธ แว่นประชา
ผอ.กองระบบจำหน่าย
น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์
ผอ.กองบัญชีและการเงิน
นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ
ผอ.กองบริหารทั่วไป
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด
นายคมสัน บุญเอี่ยม
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
นายไพนิช นิพขันธ์
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
นายไมตรี เขตตะ
กปภ. สาขาเดชอุดม
นายณฐกฤต พรมนนท์
กปภ. สาขาเขมราฐ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
กปภ. สาขาอำนาจเจริญ
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
กปภ. สาขายโสธร
นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์
กปภ.สาขา เลิงนกทา
นายศุภกร รัตนคูหะ
กปภ. สาขามหาชนะชัย
นายสุวิทย์ จันทรุกขา
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
นายปฏิเวธ จันทร์หอม
กปภ. สาขาสตึก
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
กปภ. สาขาลำปลายมาศ
นายสุรพล ชัยสนาม
กปภ. สาขานางรอง
นายฉลวย กาบบัวศรี
กปภ. สาขาละหานทราย
น.ส.วิภาวี โชควิวัฒนวนิช
กปภ. สาขาสุรินทร์
น.ส.ธิติมา วาพันสุ
กปภ. สาขาศีขรภูมิ
นางอนันต์พร รัตนคูหะ
กปภ. สาขารัตนบุรี
นายยรรยง วงษ์อามาตย์
กปภ. สาขาสังขะ
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
กปภ. สาขาศรีสะเกษ
นายธน โชติกเสถียร
กปภ. สาขากันทรลักษ์
นายอำพล สุดนิคม
กปภ. สาขามุกดาหาร