นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

นายพงศกร ปุญญวัศพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผู้อำนวยการกองในสังกัด
นายทวีสรรค์ สืบภา
ผอ.กองแผนและวิชาการ
นายวีรวัฒน์ อังควณิช
ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
นายวรพจน์ เฮ็งเส็ง
ผอ.กองระบบจำหน่าย
น.ส.สุมณฑา จริยานพิวาทย์
ผอ.กองบัญชีและการเงิน
นายมาโนชญ์ จันทร์แก้ว
ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ
ผอ.กองบริหารทั่วไป
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด
นายคมสัน บุญเอี่ยม
กปภ. สาขาอุบลราชธานี
นายไพนิช นิพขันธ์
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
นางอนันต์พร รัตนคูหะ
กปภ. สาขาเดชอุดม
นายณฐกฤต พรมนนท์
กปภ. สาขาเขมราฐ
นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ
กปภ. สาขาอำนาจเจริญ
น.ส.วิภาวี โชควิวัฒนวนิช
กปภ. สาขายโสธร
นางกนกอร รัตนนุกรม
กปภ.สาขา เลิงนกทา
นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์
กปภ. สาขามหาชนะชัย
นายบรรจง เทพเกษตรกุล
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
นายปฏิเวธ จันทร์หอม
กปภ. สาขาสตึก
นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร
กปภ. สาขาลำปลายมาศ
นายสุรพล ชัยสนาม
กปภ. สาขานางรอง
นายฉลวย กาบบัวศรี
กปภ. สาขาละหานทราย
นายไมตรี เขตตะ
กปภ. สาขาสุรินทร์
น.ส.ธิติมา วาพันสุ
กปภ. สาขาศีขรภูมิ
นายศุภกร รัตนคูหะ
กปภ. สาขารัตนบุรี
นายยรรยง วงษ์อามาตย์
กปภ. สาขาสังขะ
นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์
กปภ. สาขาศรีสะเกษ
นายธน โชติกเสถียร
กปภ. สาขากันทรลักษ์
นายอำพล สุดนิคม
กปภ. สาขามุกดาหาร