กปภ.เขต ๘ พร้อมรับมือภัยแล้ง ๒๕๖๐

กปภ.เขต ๘ พร้อมรับมือภัยแล้ง ๒๕๖๐

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้ง เพื่อหาแนวทางป้องกันสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐  พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนสำหรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ณ สำนักงาน กปภ.เขต ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน กปภ. มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และมั่นใจได้ว่าสามารถผลิตน้ำให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ