กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

     นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ตามแผนปฎิบัติการและตามนโยบายของผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ และ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เพื่อลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด และซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานตามคู่มือด้านระบบจำหน่ายของ กปภ.เขต ๘ โดยงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ได้ดำเนินการร่วมกับผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ตรวจสอบมาตรผู้ใช้น้ำขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป


ข่าวอื่นๆ