กปภ.เขต ๘ จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปา ในหัวข้อ ซักซ้อมการจัดและเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

กปภ.เขต ๘ จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปา ในหัวข้อ ซักซ้อมการจัดและเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้กองบัญชีและการเงิน จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปา ในหัวข้อ ซักซ้อมการจัดและเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต ๘ ทั้ง ๒๐ สาขา เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค ๔ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้  และเพื่อตอบสนองนโยบายแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี ๒๕๖๐ ของท่านผู้ว่าการ กปภ. อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของ กปภ. และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ