กปภ.เขต ๘ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐

กปภ.เขต ๘ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป และพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐ โดยจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เห็นคุณค่าของผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวอื่นๆ