รปก.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๘ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐

รปก.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๘ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐

      นายเอกชัย  อัตถกาญนา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยมีนายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต  ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘  พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ผู้จัดการประปาสาขาในสังกัด  หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างให้การตอนรับ  โดยรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ได้มอบนโยบายและให้โอวาทแก่พนักงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อม  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมอบนโยบายในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ