กปภ.เขต ๘ จัดประชุมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการสาขาในสังกัด กปภ.เขต ๘ จัดประชุมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อประเมินตนเองในทุกกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่รับผิดชอบ โดยนำผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และข้อร้องเรียนของปีก่อนมาประกอบการพิจารณา ณ ห้องประชุม กปภ.เขต ๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ