กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีนายวุฒภูมิ อินทรรุจิกุล บุคลากร 7 กองกิจการสัมพันธ์ และนางจินตนา ยันต์วิเศษ หัวหน้างาน 8 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กองกิจการสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการทำ Work Shop เพื่อฝึกปฏิบัติประเมินความเสี่ยงให้กับพนักงาน และให้พนักงานได้ทดสอบปฏิบัติจริง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมดอีกทั้งยังสามารถพิจารณามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่หรือที่กำหนดเป็นแผนงานว่ามีความเพียงพอหรือไม่ และนำไปปรับใช้ได้ต่อไป โดย กปภ.สาขาอุบลราชธานี เน้นเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ อันนำไปสู่การทำงานและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายต่อไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร SCADA กปภ.สาขาอุบลราชธานี

 


ข่าวอื่นๆ