กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการจ่ายชำระค่าน้ำประปาส่วนงานราชการพร้อมสร้างสัมพันธ์อันดี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการจ่ายชำระค่าน้ำประปาส่วนงานราชการพร้อมสร้างสัมพันธ์อันดี


 

นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางชนานันท์ วิริยะประเสริฐกุล หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระกับส่วนงานราชการ เพื่อสอบถามการชำระหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ โดยขอให้ส่วนงานราชการดำเนินการชำระหนี้ค่าน้ำประปาที่ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าน้ำประปา ลดปริมาณหนี้ค่าน้ำประปา รวมถึงการสอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการจ่ายชำระค่าน้ำประปา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ