กปภ.สาขายโสธร การสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3

กปภ.สาขายโสธร การสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3

กปภ.สาขายโสธร การสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3/2560 (ครั้งที่ 9/12) ณ ห้องประชุมกปภ.สาขายโสธรโดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่๑ ผจก.แจ้งที่ประชุมทราบ ในเรื่องทั่วไป ของกิจกรรมที่ผ่านมา

วาระที่ ๒ผลการดำเนินงานโครงการการจัดการน้ำสะอาด (WSPและ PM รอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

วาระที่๓การออกกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส ๓/๒๕๖๐ ณ บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง

ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วาระที่๔การคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส๓/๒๕๖๐และมีหัวข้อเพิ่มเติมอื่น ๆ ดังนี้

1.การเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกับทางจังหวัดเกี่ยวกับการของบประมาณต่าง ๆ ณ

กปภ..๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

.กิจกรรมสื่อสารภายใน

2.1การกำหนดตัวชี้วัดของพนักงานรายบุคคล

2.2การคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส3/2560 (ครั้งที่9/12)

และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2560 คือ นางสาวพรนิภา โสมาบุตร ตำแหน่ง นักบัญชี 5 สังกัดงานอำนวยการ

ในการนี้ นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผจก.กปภ.สาขายโสธร ได้มอบรางวัลให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน  


ข่าวอื่นๆ