กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปาอำเภอวารินชำราบ

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปาอำเภอวารินชำราบ

 

นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัดงานผลิต กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการดูแลระบบประปา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การให้ความรู้ในการผลิตน้ำประปาในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ "โครงการใส่ใจผู้บริโภค"อันเป็นการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากล และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560


ข่าวอื่นๆ