กปภ.เขต ๘ ประชาสัมพันธ์การรับโอนระบบประปา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

กปภ.เขต ๘ ประชาสัมพันธ์การรับโอนระบบประปา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์ ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร และรายละเอียดการติดตั้งประปา อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับโอนระบบประปา โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ กปภ.สาขามหาชนะชัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของ กปภ. เช่น การดำเนินการด้านเอกสารของการติดตั้งประปา รายละเอียดค่าน้ำประปา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้นำชุมชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชนทั้ง ๘ หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและเกิดความเข้าใจต่อไป


ข่าวอื่นๆ