กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม นำโดยนายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานสังกัด ได้ดำเนินการ กิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ หน่วยบริการนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สอบถามความพึงพอใจด้านแรงดันน้ำ, คุณภาพน้ำประปา, การให้บริการ และอธิบายวิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในเบื้องต้นของผู้ใช้น้ำ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบริการเชิงรุก เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ข่าวอื่นๆ