กปภ.สาขานางรองร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

กปภ.สาขานางรองร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560

นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อฝึกทบทวนและพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองได้เอื้อเฟื้อพนักงานอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึก และควบคุมระบบการจ่ายน้ำไปยังท่อดับเพลิงด้วย


ข่าวอื่นๆ