กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ทรายมูล

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ทรายมูล

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ทรายมูล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาและระบบการผลิต การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการผลิตน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากล เช่น การใส่สารเคมีในขบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การใส่สารส้ม ปูนขาว ปูนคลอรีน โดยการทำจาร์เทสหน้างานจริงให้คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านได้รับทราบ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนรับทราบวิธีการผลิตน้ำประปาได้ในระดับหนึ่ง และได้รับทราบและเข้าใจถึงภาระกิจของ การประปาส่วนภูมิภาคในเรื่องการใส่ใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก"


ข่าวอื่นๆ