กปภ.สาขายโสธร จัด Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2560 ไตรมาสที่ 4

กปภ.สาขายโสธร จัด  Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2560 ไตรมาสที่ 4

กปภ.สาขายโสธร  จัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2560 ไตรมาสที่ 4/2560 (ครั้งที่ 12) ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร

โดยมีหัวข้อสนทนาตามวาระการประชุม ดังนี้

 วาระที่ 1  ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมทราบ

- เหตุการณ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา

- ผลการดำเนินงาน ปี 2560

- ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการตลาด ปี 2561

วาระที่ ๒ ผลการดำเนินงานโครงการการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และ PM

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วาระที่ ๓ กปภ.สาขาเขมราฐ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบบริหารงาน คุณภาพ ISO 9001:2015 (ระบบผลิต)ณ กปภ.สาขายโสธร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน 2560

วาระที่ ๔ การออกกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐

ณ บ้านเหนือ ตำบลในเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน 2560 เวลา09.00 – 12.00 น.

วาระที่ ๕ การคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ