กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนพฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขาละหานทราย  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนพฤศจิกายน  2560

นายฉลวย  กาบบัวศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย และพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornning Talk  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.30 - 11.00 น.  ครั้งที่ 2/2561    พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ร่วมฟังเป้าหมายผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่างๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาสาขาละหานทราย  และได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน ตลอดจนถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร.


ข่าวอื่นๆ