กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Morning Talk และ กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขายโสธร  จัดกิจกรรม Morning Talk และ กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 

  กปภ.สาขายโสธร  จัดกิจกรรม Morning Talk และ กิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยได้กิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมม Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 มีวาระการประชุม ดังนี้วาระที่ ๑ ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมทราบ- การสื่อสารของผู้ว่าการกับสมาชิกในองค์กร ในหัวข้อ “มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน”วาระที่ ๒ ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.วาระที่ ๓ การตอบแบบสำรวจการรับรู้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ใน Websiteกปภ.วาระที่ ๔ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดรองผู้ว่าการ(บริหาร) ประจำปีงบประมาณ 2560วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) - การเขียนรายงานการเข้าเวรประจำ กปภ.สาขายโสธรรวมถึงเวรอัคคีภัย กรณีทำเบิกจ่ายพร้อมเงินเดือน


ข่าวอื่นๆ