กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสหน่วยบริการค้อวังสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสหน่วยบริการค้อวังสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขามหาชนะชัย โดยผจก.พูนศักดิ์   กองกาญจน์  ได้มอบหมายให้หน.งานผลิต พนักงานและลูกจ้างงานผลิต  ดำเนินการล้างถังน้ำใสหน่วยบริการค้อวัง หลังได้รับโอนกิจการจากเทศบาลตำบลค้อวัง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ ในเรื่องมาตรฐานและความสะอาดในกระบวนการผลิต-จ่ายน้ำ และเป็นการดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan :WSP) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2560


ข่าวอื่นๆ