ผอ.กปภ.ข.8ลงพื้นที่ กปภ.สาขายโสธรเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ

ผอ.กปภ..8ลงพื้นที่ กปภ.สาขายโสธรเพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และนายสุเมธ แว่นประชา ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานอำนวยการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประปายโสธรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำให้ได้ตามเป้าหมาย ปริมาณน้ำจำหน่าย และน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้ง การควบคุมงบประมาณต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาและเยี่ยมชมโรงกรองน้ำขององคฺการบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการโอนกิจการประปามาอยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นการขยายพื้นที่บริการและเพิ่มยอดผู้ใช้น้ำ ให้มากขึ้น 


ข่าวอื่นๆ