กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม Morning talk (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน การร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งทบทวนแผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสียตามนโยบาย กปภ. โครงการจัดการน้ำสะอาดและเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

 


ข่าวอื่นๆ