กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๒/๖๑

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๒/๖๑

     นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๒/๖๑ ซึ่งจัดโดยกองฝึกอบรมภูมิภาค ๒ ในการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การฝึกอบรมฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านกระบวนการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ข่าวอื่นๆ