กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินการล้างถังตกตะกอน แม่ข่ายมหาชนะชัย

กปภ.สาขามหาชนะชัย  ดำเนินการล้างถังตกตะกอน  แม่ข่ายมหาชนะชัย

 

        วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างงานผลิต   ดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอน  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เพื่อเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในระบบผลิต-จ่ายน้ำ  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้น้ำ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)

 


ข่าวอื่นๆ