กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนใน โครงการประปาเพื่อประชารัฐ และจัดกิจกรรม

กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนใน โครงการประปาเพื่อประชารัฐ และจัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 1/2561

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  โดยมีการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านฟรีค่าแรง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง และรณรงค์ให้ประชาชนมีการสำรองน้ำอยู่สม่ำเสมอ ทั้งนี้โครงการประปาเพื่อประชารัฐ เป็นโครงการที่ กปภ. จัดขึ้นเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 แก่ประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ของ กปภ.234 สาขาทั่วประเทศ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่นับวันจะขาดแคลนและเสื่อมสภาพลง พร้อมกันนี้ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสอบถามความพึงพอใจ สำรวจแบบสอบถาม Relation พร้อมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และระบายตะกอนหัวดับเพลิง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" ณ บริเวณถนนพโลชัยและถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2561

 


ข่าวอื่นๆ