กปภ.สาขายโสธรจัดการประชุมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กปภ.สาขายโสธรจัดการประชุมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กปภ.สาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการ  ร่วมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดการประชุมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขายโสธร โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 ผู้จัดการแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก  ประจำปี 2561  วาระที่ ๒ การเข้ารับมอบโล่ และรางวัล โครงการ “มือทองสมองเพชร ประจำปี2560” ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ คือ นายพงศธร เข็มหมื่นไวยตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕ สังกัดงานบริการฯ กปภ.สาขายโสธร  วาระที่ ๓ การเข้าร่วมการประชุมโครงการ “SMART Manager To GECC” โดย นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  วาระที่ ๔ การอบรมการให้บริการก่อนจุดรับบริการ(จุดคัดกรอง) การแนะนำการบริการ ของ กปภ.สาขายโสธร ขณะเข้าเวรเครื่องกดบัตรคิว วาระที่ ๕ มาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ - การขอความร่วมมือเชิญเพื่อนเข้ากลุ่ม LINE PWAกปภ.สาขายโสธร และ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยโสธร และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. , การเข้าร่วมงานวันสถาปนา กปภ.

 

 


ข่าวอื่นๆ