กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ทับซ้อนกัน

กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ทับซ้อนกัน

กปภ.สาขาละหานทราย โดยนายฉลวย กาบบัวศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการ พร้อมด้วยนายวรพจน์ เฮ็งเส็ง ตำแหน่ง หน.งานควบคุมน้ำสูญเสีย และทีมงาน กรจ. กปภ.ข.๘ ได้ประสานงานพร้อมอธิบาย ระเบียบกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อดี ฯการทำประชาคม ผ่านสภาเทศบาล เบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารระบบประปาของ อปท. ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์, ทต.จันทบเพชรและทต.บึงเจริญ ของ น.บ้านกรวด ในการรับโอน ผชน.ของระบบประปา อปท. ที่มีพื้นที่แนวท่อระบบจำหน่ายทับซ้อนกับของ กปภ. ให้กับ กปภ.ในการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำแทน คาดว่าจะได้ ผชน.เพิ่มประมาณ ๕๕๐ ราย 

 


ข่าวอื่นๆ