กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

  นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมสัมมนาวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน” ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม แม่น้ำแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหารนครจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำแผนงานโครงการสานพลังสร้างมาตการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดองค์กรกลุ่มเป้าหมาย 10 แห่ง เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา ร่วมกับหน่วยงานอื่นจำนวน 5 แห่ง

 


ข่าวอื่นๆ