กปภ.สาขามุกดาหาร รับการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC 2561

กปภ.สาขามุกดาหาร รับการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC  2561
 

   นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าตรวจประเมิน การดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร โดยมี นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ได้ตรวจประเมินให้คำแนะนำต่าง ๆ พร้อมกล่าวชื่นชมความเป็นระเบียบและสัดส่วนของตัวอาคารสำนักงาน ที่จอดรถ ห้องน้ำ ทำให้ประชาชน มีความสะดวก เข้าถึงง่าย และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีความรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งนี้นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 2 พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และร่วมฟังการรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คัดเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อม เพื่อรองรับเป็นศูนย์ราชการสะดวกต่อไป


ข่าวอื่นๆ