รายงานข้อมูลปริมาณน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

เดือน ปี ข้อมูลอัตราน้ำสูญเสีย หมายเหตุ
จำนวน
ผู้ใช้น้ำ(ราย)
น้ำ BLOW-off
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย M5 เป้าหมาย น้ำสูญเสีย DMA MASTER เป้าหมาย ที่มาข้อมูล  
จำหน่าย
(ลบ.ม.)
จ่ายฟรี
(ลบ.ม.)
ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย
(ลบ.ม.)
อัตราน้ำสูญเสีย M5 (%) Road Map ผลิตจ่าย
(ลบ.ม.)
น้ำสูญเสีย
(ลบ.ม.)
อัตราน้ำสูญเสีย (%) Master Road Map Data Logger / M.5 /อื่นๆ
ตุลาคม 2559 267,310 5,400,497 4,522 61,782 7,292,720 1,887,702 25.88 % 1 0 0.00 %
พฤศจิกายน 2559 268,040 5,679,657 6,449 59,470 7,295,855 1,609,749 22.06 % 1 0 0.00 %
ธันวาคม 2559 268,865 5,601,818 6,627 72,336 7,265,074 1,656,629 22.80 % 1 0 0.00 %
มกราคม 2560 269,685 5,972,741 9,194 64,557 7,611,709 1,629,774 21.41 % 1 0 0.00 %
กุมภาพันธ์ 2560 272,044 5,463,697 12,747 63,838 7,271,555 1,795,111 24.69 % 1 0 0.00 %
มีนาคม 2560 272,044 5,463,938 12,747 63,838 7,271,555 1,794,870 24.68 % 1 0 0.00 %
เมษายน 2560 272,276 6,063,041 11,834 68,362 7,601,551 1,526,676 20.08 % 1 0 0.00 %
พฤษภาคม 2560 272,893 6,188,963 7,122 76,853 8,052,875 1,856,790 23.06 % 1 0 0.00 %
มิถุนายน 2560 261,779 4,099,436 3,402 55,516 7,008,131 2,905,293 41.46 % 537,065 138,429 25.78 %
รวม 2,424,936 49,933,789 74,644 586,552 66,671,026 16,662,592 24.99 %   537,073 138,429 25.77 %