Login เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูล(ด้านการผลิต)


username
password
  ผู้ดูแลระบบ
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4 ,มท. 39032,39033