กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน

                    เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘  หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบปะเติมความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนและลูกค้าผู้ ใช้น้ำ ตามโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ปี และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดขึ้น ณ เขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยทีมงานได้ออกเยี่ยมเยียนถามไถ่ถึงปัญหาในการใช้น้ำ, ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน, รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงบริการซ่อมระบบประปาภายในบ้านฟรีแบบไม่คิดค่าแรง(Home Care) ทั้งนี้  กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ทุกสาขา จะมุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป


ข่าวอื่นๆ