กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน

   เมื่อวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๕๕ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ ร่วมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ..๘ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบปะเติมความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนและลูกค้าผู้ใช้น้ำ ตามโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ปี และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดขึ้น ณ หน่วยบริการ กาบเชิง ,บัวเชด , ขุขัน ,สังขะ , ภูสิงห์ เขตพื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขาสังขะ โดยทีมงานได้ออกเยี่ยมเยียนถามไถ่ถึงปัญหาในการใช้น้ำ, ให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน, รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงบริการซ่อมระบบประปาภายในบ้านฟรีแบบไม่คิดค่าแรง(Home Care) ทั้งนี้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ..๘ ทุกสาขา จะมุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้น นำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป


ข่าวอื่นๆ