กปภ.สาขารัตนบุรีออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน

    นายไมตรี  เขตตะผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข ๘ ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติม น้ำใจให้ประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ในเขตพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี อำเภอสนม และอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยทีมงานได้ออกเยี่ยมเยียนถามไถ่ถึงปัญหาในการใช้น้ำ โดยให้คำแนะนำและความรู้ในการควบคุมดูแลระบบประปาภายในบ้าน รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดี ยิ่งขึ้นไป รวมถึงบริการซ่อมระบบประปาภายในบ้านฟรีแบบไม่คิดค่าแรง (HOME CARE)

 


ข่าวอื่นๆ