กปภ.สาขาศรีสะเกษให้การต้อนรับการมาศึกษาดูงาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สุวิทย์ จันทรุกขา ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้นายชาญ ขาวพรม หัวหน้างานผลิต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน และครู เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา พร้อมด้วยพนักงาน,ลูกจ้างให้การต้อนรับการมาศึกษาดูงาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางด้านคณิตศาสาตร์และวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครูจำนวน 30 คน และนักเรียนจำนวน 21 คน ได้มาศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริงเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ที่โรงกรองน้ำบ้านหนองแสง กปภ.สาขาศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ