กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด

         นายไมตรี  เขตตะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้งานผลิต กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิดในเขตพื้นที่ อ.รัตนบุรี โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ บริเวณโรงสูบน้ำสูบน้ำแรงต่ำห้วยแก้ว กปภ.สาขารัตนบุรี ได้ดำเนินการการตรวจสอบระดับน้ำแรงต่ำบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการต่อหัวฟุตวาลว์เพิ่มเติมลงไปในระดับที่ลึกขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบลดลงมาก เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ และเพื่อทำให้สามารถสูบน้ำดิบมาผลิตเป็นน้ำประปาให้บริการกับผู้ใช้น้ำของ อำเภอรัตนบุรีและเขตจำหน่วยน้ำโคกก่อง กปภ.สาขารัตนบุรี ได้อย่างต่อเนื่องตลอดหน้าแล้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงจะเข้าสูสภาวะปกติ รวมถึงเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ ผู้ว่าการ กปภ. ที่ให้ กปภ.ในแต่ละสาขา มีการเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย


ข่าวอื่นๆ