กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๖

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๖

นายสุวิทย์ จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติ  และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนทุกภาคส่วน  โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย  การแข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬาพื้นบ้าน  การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  การจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาถูก  การสาธิตขับขี่ปลอดภัย  การจับสลากมอบของรางวัลแก่ผู้ไปร่วมงานและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งการร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นได้อย่างดียิ่ง


 

ข่าวโดย

งานลูกค้าสัมพันธ์

กองระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ