กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลา

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีมีความจำเป็นต้องประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๔.๐๐-๑๑.๐๐ น. และ ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๕.๐๐-๒๒.๐๐ น.  จะเริ่มจ่ายน้ำเป็นเวาล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมเป็นต้นไป จนกว่าสถานะการน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำประปาในช่วงฝนทิ้งช่วงนี้ ขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก


ข่าวอื่นๆ