กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

                ในวันที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๖  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk นำโดย นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ร่วม กันสนทนายามเช้า เพื่อสร้างความผูกพันธ์ สร้างความเข้าใจในการทำงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ และเพื่อให้การดำเนินงานองค์กรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔

 


ข่าวอื่นๆ