กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care)

 

          เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ในพื้นที่บ้านโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เทศบาลต.สนม และ ต.โพนโก ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องการยกเลิกจ่ายน้ำเป็นเวลาของแม่ข่ายรัตนบุรี เพราะปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ภาวะปกติ ร่วมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาในการใช้น้ำ เพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำได้ทราบ พร้อมทั้งนำปัญหากลับมาแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. กระเป๋าผ้า และสมุดโน๊ต กปภ. เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแบบเชิงรุกในการพบปะพูดคุยรับทราบปัญหาเพื่อนำ มาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้น้ำต่อไป


ข่าวอื่นๆ