การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk

            เมื่อวันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๕๖  การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ นำโดย นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันสนทนายามเช้า เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับประเด็นปัญหาต่างๆ สร้าง ความผูกพันธ์อันดี และความเข้าใจในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔


ข่าวอื่นๆ