กปภ.สาขาสังขะรักษาความสะอาดระบบผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง

 

           นายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ    ได้มอบหมายให้หัวหน้างา นผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน  โรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ  เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ำที่ กปภ.กำหนด เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำประปาที่สะอาด  ทั้งยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศขององค์กรที่จะ  ป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจก้าวไกลสู่สังคมต่อไป


ข่าวอื่นๆ