กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ปฏิบัติการออกตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและซ่อมด่วนเพื่อลดน้ำสูญเสีย

 

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ   ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย   ลงพื้นที่ออกสำรวจตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำขุขันธ์  ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อลดและเป็นการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายโดย เมื่อเจอจุดท่อแตกรั่วแล้วจะดำเนินการจัดซ่อมทันที  เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อ  โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ให้บริการโดยเฉพาะพื้นที่ปลาย เพื่อลดความไม่พึ่งพอใจพร้อมสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพน้ำและการให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ


ข่าวอื่นๆ