ผอ.กปภ.ข.๘ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ

      นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา พร้อมหัวหน้างานทุกงาน และพนักงาน เข้าให้การตอนรับด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.๘ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และลงพื้นที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมตามหน่วยบริการทั้ง ๔ แห่ง พร้อมให้คำแนะนำระบบผลิตน้ำทั้งระบบ และสั่งการให้มีการรักษามาตรฐานในการผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง และให้เตรียมการสำลองปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอ เพื่อรองรับภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ทั้งยังเป็นการวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม ยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้ง ก้าวไปด้วยกัน กับค่านิยมองค์กรที่จะมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ต่อไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม ยุทธศาสตร์องค์กร พร้อมทั้ง ก้าวไปด้วยกัน กับค่านิยมองค์กรที่จะมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ต่อไป


ข่าวอื่นๆ