กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบข้อมูลและระบบสารสนเทศ

 

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบข้อมูลและระบบสารสนเทศ  กปภ. เรื่อง  ระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ในวันพฤหัสบดีที่  23  มกราคม  2557  เวลา  13.30  น. ณ  ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน  การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ต้องการให้ผู้ตรวจสอบช่วยเหลือหรือให้คำแนะนะในการดำเนินงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ