กปภ. สาขาศรีสะเกษจัดอบรมการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan (WSP)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ และนายชาญ ขาวพรม หัวหน้างานผลิต ได้ทำการอบรมพนักงานในสังกัดงานผลิต ณ โรงกรองน้ำแม่ข่ายหนองแสง เรื่องการดำเนินการโครงการการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : SOP) และการะบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน : PM(Preventive Maintenance) ซึ่งในการนี้ได้ทำการสอนงาน (On the Job Training : OJT) ด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน เช่น ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต การควบคุมคุณภาพน้ำ การเก็บจ่ายสารเคมี และการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภค และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


ข่าวอื่นๆ