กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่4

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่4

            กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่4/2557  วันที่  16  พฤษภาคม  2557  เวลา  08.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ  หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้าง  ได้ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยถึงปัญหาในการทำงานในแต่ละวันก่อนการปฏิบัติงาน  เพื่อสร้างความผูกพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสาร  รับทราบนโยบาย  ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับองค์ก่อนและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและนอกองค์กร  อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ทั้งนี้ผู้จัดการการ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่า ผู้ว่าการฯ ได้ให้แจ้งว่า วิสัยทัศน์ ได้เปลี่ยนใหม่เป็น  "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ (Customers delight with water quality and excellence services)" และยังใหัพนักงานรับทราบ ค่านิยมองค์กร คือ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน และวัฒนธรรมองค์กร คือ มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล หากทุกคนช่วยกันแล้ว องค์กรของเราก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

 


ข่าวอื่นๆ