กปภ.สาขาสังขะประชุมซักซ้อมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับ กปภ. สาขา โครงการ WSP

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตได้จัดประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับ กปภ. สาขาโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  (WSP & PM)  เพื่อเป็นการซักซ้อมปรับปรุงทบทวน  SOP  ของแต่ละหน่วยบริการและให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ กปภ.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการอุปโภคบริโภคน้ำประปา  และมั่นใจได้ว่ามีขบวนการผลิต - จ่ายน้ำประปาที่ดี สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 


ข่าวอื่นๆ