กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แนะนำเรื่องระบบผลิตน้ำประปาแก่ผู้นำชุมช

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 กปภ.สาขารัตนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่วัดหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบข้อมูลต่างๆในพื้นที่ รวมถึงรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำประปา ซึ่งมีกำนันและผู้นำท้องถิ่นพร้อมประชาชนเข้าสอบถามข้อมูลปัญหาเรื่องระบบประปา และรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กปภ.สาขารัตนบุรี ได้แสดงออกในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมหรือ (CSR) / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ