กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ  นำโดยนายยรรยง   วงษ์อามาตย์  ผู้จัดการ ฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงาน  ลูกจ้างในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม  Morning  Talk  ขึ้นเมื่อวันศุกธ์ที่  ๒๐  มิถุนายนย  ๒๕๕๗  เพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพันระหว่าง พนักงานกับองค์กร และพนักงานกับพนักงานด้วยกันได้พบปะพูดคุยกันทั้งที่อยู่แม่ข่าย และหน่วยบริการในสังกัดอีก  ๔  อำเภอ  ในการนี้ยังมีการสื่อสารการปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร  มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน    และ สื่อสารการปรับปรุงวิสัยทัศน์ กปภ.ใหม่คือ  "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ"  ให้กับพนักงานรับทราบ  ตลอดจนมีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่  ๓/๕๗  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ  คุณบัญชา    มานุจำ  ช่างไฟฟ้า ๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป"

 


ข่าวอื่นๆ