กปภ.สาขารัตนบุรีกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางสาวธิติมา  วาพันสุ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งการทำงานเป็นทีมและยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและ พัฒนาการทำงานในดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ